Yazım Kuralları

SANAL SUNUM KURALLARI

 • Gönderilen özet ve tam metin bildirilerin sanal sunumları herhangi bir video kayıt yöntemi ile kayıt edildikten sonra editör@injoss.com adresine gönderilmelidir.
 • Sanal sunumlar 5 (beş) dakikayı geçmemelidir.
 • Sunum içerisinde yazar bilgileri ve bildiri başlığı mutlaka yer almalıdır. 

 

ÖZET BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

 • Özet bildiri, 500 kelimeyi aşmamalıdır.
 • Özet bildiri, Microsoft Word formatında hazırlanmalıdır.
 • Özet bildiri, sayfa kenarları üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm bırakılarak 1,5 satır aralıklı, iki yana dayalı ve 12 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır.
 • Gönderilen tablo, şekil, resim, grafik vb.nin sayfa boyutları dışına taşmaması ve daha kolay kullanılmaları amacıyla 10x17cm'lik alanı aşmaması gerekir. Bundan dolayı tablo, şekil, resim, grafik vb. unsurlarda daha küçük punto ve tek aralık kullanılmalıdır.

 

TAM METİN BİLDİRİ YAZIM KURALLARI 

Hacim Şartı

 • Tam metin bildiri, kaynakça ile birlikte 4.000 kelimeyi aşmamalıdır.
 • Tam metin bildiri, özet ve metinleri, Microsoft Word formatında hazırlanmalıdır.
 • Tam metin bildiri, sayfa kenarları üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm bırakılarak 1,5 satır aralıklı, iki yana dayalı ve 12 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır.
 • Gönderilen tablo, şekil, resim, grafik vb.nin sayfa boyutları dışına taşmaması ve daha kolay kullanılmaları amacıyla 10x17cm'lik alanı aşmaması gerekir. Bundan dolayı tablo, şekil, resim, grafik vb. unsurlarda daha küçük punto ve tek aralık kullanılmalıdır.

Kapak Sayfası

 • Kapak sayfası, yazar(lar)ın tam adları, çalıştıkları kurumlar ve iletişim bilgileri (yazışma adresi, telefon ve e-posta) ile Özet bildiri bildiri başlığını (Türkçe ve İngilizce) içerecek şekilde ayrı bir sayfa olarak düzenlenmelidir.

Özetler

 • Özet bildiri bildirinin 150-250 kelime arası Türkçe ve İngilizce özetleri/abstractolmalıdır. Özetler, Times New Roman 12 punto ile yazılmalıdır. Özette, araştırmanın kapsamı ve amacı belirtilmeli, kullanılan yöntem tanımlanmalı ve ulaşılan sonuçlar kısaca verilmelidir.
 • Özetlerin altında, italik karakterlerle 3-5 kelime arası Türkçe ve İngilizce anahtar kelimelere yer verilmelidir.

Başlıklandırma

 • Başlıklandırmada iki yöntemden biri tercih edilebilir:
 • Birinci Tarz (tercih edilmesi beklenen): Tüm başlıklar kalın olacak şekilde numaralandırma sistemi (1. , 1.1. , 2. , 2.1.) biçiminde kullanılabilir.
 • İkinci Tarz: Numaralandırmadan, sadece başlık olarak verilebilir. Ana başlıklar kalın, alt başlıklar italik olacak şekilde düzenlenmelidir.

Kaynak Gösterme

 • Kaynak gösterme formatı metin içi atıf yöntemine dayalı APA 6. ölçütlerine uygun olmalıdır.

Örnekler:

Tek yazarlı için; (Kessler, 1940, s. 36) 

İki yazarlı için; (Tuna ve Yalçıntaş, 2011, s. 153)

İkiden fazla ise; (Özdemir vd., 2010, s. 25)

 • Metin içinde birden fazla yapılan atıflar önce basıma göre kronolojik olarak yapılmalıdır.

Örnek:

(Zaim, 1990, s. 25; Kutal, 2010, s. 120; Dereli, 2011, s. 49) 

 • İnternet kaynakları için, çevrimiçi anında kaynağın sayfadan indirildiği tarih esas alınmalıdır.

Örnek:

(Parlak, 12 Aralık 2015) veya sayfası belli ise (Parlak, 12 Aralık 2015, s. 25)

Kaynakça Yöntemi

 • Tek Yazarlı Kitap için Örnek;
 • Zaim, S. (1992). Çalışma Ekonomisi(9. Baskı). İstanbul: Filiz Kitabevi.

 

 • Çok Yazarlı Kitap için Örnek;
 • Tuna, O., Yalçıntaş, N. (2011). Sosyal Siyaset. İstanbul: Filiz Kitabevi.

 

 • Editörlü Kitap için Örnek;
 • Tokol, A., Alper, Y. (Ed.) (2012). Sosyal Politika (2. Baskı). Bursa: Dora Yayınları.

 

 • Editörlü Kitapta Bölüm için Örnek;
 • Murat, S. (2003). Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye'nin Karşılaştırmalı Sosyal Yapısı. Aykaç, M., Parlak, Z. (Ed.), Tüm Yönleriyle Türkiye-AB İlişkileri (ss. 45-91). İstanbul: Elif Kitabevi.

 

 • Dergide yayınlanan Özet bildiri bildiri için örnekler;
 • Akgeyik, T. (2006). Sosyal Güvenlikte Reform Eğilimleri: Geleneksel Sistemlerden Bireysel Emeklilik Programlarına Dönüşüm.  Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 51,47-99.
 • Yıldırım, K., Şahin, L. (2015). Osmanlı’dan Günümüze Mesleki Eğitimin Gelişimi. Çalışma ve Toplum, 44,77-112.

 

 • Çeviriler için örnekler;
 • Neumark, F. (2006). Boğaziçi'ne Sığınanlar (Türkiye'ye İltica Eden Alman İlim Siyaset ve Sanat Adamları; 1933-1953). (Ş. A. Bahadır, Çev.) İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.

 

 

 • Tezler için örnek;
 • Özgür, A. (2008). Pension Reform: The Turkish Case in The European Context (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). ODTÜ SBE, Ankara.

 

 

Kapat