Yazar Rehberi

Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (INJOSS) Yazar Rehberi

Temel Koşullar

 • Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (INJOSS)nde, Türkçe, İngilizce ve diğer dillerde olmak üzere makale ile kitap ve karar incelemeleri yayımlanmaktadır.
 • Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (INJOSS)ne gönderilen yazılar, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olmalıdır veya eş zamanlı olarak başka bir yayın organında değerlendirme sürecinde bulunmamalıdır.
 • Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (INJOSS)nde yayımlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluklar yazarlarına aittir.
 • Gönderilen eserlerin telif hakkı Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (INJOSS)ne aittir.
 • Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (INJOSS)ne yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin başvurusunda  makalenin türü (Araştırma, olgu sunumu, derleme vb.) belirtilmelidir.
 • Gönderilen eserler öncelikle konunun dergiye uyumu, yazıların objektiflik kriterine ve yayın etiği ilkelerine uygunluğu, şekil şartlarını sağlaması ve intihal içermemesi bakımından Yayın Kurulunca ön incelemeye (iThenticate ve Turnitin software aracılığı ile)  tabi tutulmakta ve uygun bulunanlar hakemlere gönderilmektedir.
 • Yayın Kurulunca uygun bulunan eserler üç ayrı hakeme gönderilmekte ve yayına kabul açısından çoğunluk kararı aranmaktadır.
 • Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (INJOSS)e gönderilen makalelerin hakemlik sürecine girip girmeyeceği 2 haftaiçinde sonuçlandırılır. 
 • Yayın Kurulu tarafından anonim olarak incelenen makalelere uygun bulunduğu takdirde hakem/ler tayin edilir. Her makale anonim bir metin olarak toplam en az iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarından birinin olumlu diğerinin olumsuz gelmesi durumunda üçüncü hakeme raporlaması için gönderilir. İki hakem raporunun olumsuz gelmesi durumunda üçüncü hakemin raporuna başvurulmadan makale reddedilir.
 • Hakem/ler’den gelen raporlar doğrultusunda, makalenin yayınlanmasına, rapor çerçevesinde yazar/lar’dan düzeltme, ek bilgi ve kısaltma istenmesine veya yayınlanmamasına karar verilmekte ve bu karar yazar/lar’a bildirilmektedir.
 • Yazardan düzeltme istenmesi durumunda, düzeltmenin editörlükçe belirtilecek süre içinde yapılarak yayın kuruluna ulaştırılması gerekmektedir. Aksi takdirde çalışma editörlük olarak süreçten çıkarılacaktır.
 • Bu kurallara uygun olmayan makaleler yazarlarına iade edilerek düzeltilmesi talep edilir.

Hacim Şartı

 • Makaleler kaynakça ile birlikte 10.000 kelimeyi aşmamalıdır (tercihen).
 • Makale özet ve metinleri, Microsoft Word formatında hazırlanmalıdır.
 • Makaleler, sayfa kenarları üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm bırakılarak 1,5 satır aralıklı, iki yana dayalı ve 12 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır.
 • Gönderilen tablo, şekil, resim, grafik vb.nin sayfa boyutları dışına taşmaması ve daha kolay kullanılmaları amacıyla 10 x 17cm'lik alanı aşmaması gerekir. Bundan dolayı tablo, şekil, resim, grafik vb. unsurlarda daha küçük punto ve tek aralık kullanılmalıdır.

Kapak Sayfası

 • Kapak sayfası, yazar(lar)ın tam adları, çalıştıkları kurumlar ve iletişim bilgileri (yazışma adresi, telefon ve e-posta) ile makale başlığını (Türkçe ve İngilizce) içerecek şekilde ayrı bir sayfa olarakdüzenlenmelidir.

Özetler

 • Makalenin 150-250 kelime arası Türkçe ve İngilizce özetleri/abstractolmalıdır. Özetler, Times New Roman 12 punto ile yazılmalıdır. Özette, araştırmanın kapsamı ve amacı belirtilmeli, kullanılan yöntem tanımlanmalı ve ulaşılan sonuçlar kısaca verilmelidir.
 • Özetlerin altında, italik karakterlerle 3-5 kelime arası Türkçe ve İngilizce anahtar kelimelere yer verilmelidir.

Başlıklandırma

 • Başlıklandırmada iki yöntemden biri tercih edilebilir:
 • Birinci Tarz (tercih edilmesi beklenen): Tüm başlıklar kalın olacak şekilde numaralandırma sistemi (1. , 1.1. , 2. , 2.1.) biçiminde kullanılabilir.
 • İkinci Tarz: Numaralandırmadan, sadece başlık olarak verilebilir. Ana başlıklar kalın, alt başlıklar italik olacak şekilde düzenlenmelidir.

Kaynak Gösterme

 • Kaynak gösterme formatı metin içiatıf yöntemine dayalı APA 6. ölçütlerine uygun olmalıdır.

Örnekler:

Tek yazarlı için; (Kessler, 1940, s. 36) 

İki yazarlı için; (Tuna ve Yalçıntaş, 2011, s. 153)

İkiden fazla ise; (Özdemir vd., 2010, s. 25)

 • Metin içinde birden fazla yapılan atıflar önce basıma göre kronolojik olarak yapılmalıdır.

Örnek:

(Zaim, 1990, s. 25; Kutal, 2010, s. 120; Dereli, 2011, s. 49) 

 • İnternet kaynakları için, çevrimiçi anında kaynağın sayfadan indirildiği tarih esas alınmalıdır.

Örnek:

(Parlak, 12 Aralık 2015) veya sayfası belli ise (Parlak, 12 Aralık 2015, s. 25)

Kaynakça Yöntemi

 • Tek Yazarlı Kitap için Örnek;
 • Zaim, S. (1992). Çalışma Ekonomisi(9. Baskı). İstanbul: Filiz Kitabevi.

 

 • Çok Yazarlı Kitap için Örnek;
 • Tuna, O., Yalçıntaş, N. (2011). Sosyal Siyaset. İstanbul: Filiz Kitabevi.

 

 • Editörlü Kitap için Örnek;
 • Tokol, A., Alper, Y. (Ed.) (2012). Sosyal Politika (2. Baskı). Bursa: Dora Yayınları.

 

 • Editörlü Kitapta Bölüm için Örnek;
 • Murat, S. (2003). Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye'nin Karşılaştırmalı Sosyal Yapısı. Aykaç, M., Parlak, Z. (Ed.), Tüm Yönleriyle Türkiye-AB İlişkileri (ss. 45-91). İstanbul: Elif Kitabevi.

 

 • Dergide yayınlanan makaleler için örnekler;
 • Akgeyik, T. (2006). Sosyal Güvenlikte Reform Eğilimleri: Geleneksel Sistemlerden Bireysel Emeklilik Programlarına Dönüşüm.  Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 51,47-99.
 • Yıldırım, K., Şahin, L. (2015). Osmanlı’dan Günümüze Mesleki Eğitimin Gelişimi. Çalışma ve Toplum, 44,77-112.

 

 • Çeviriler için örnekler;
 • Neumark, F. (2006). Boğaziçi'ne Sığınanlar (Türkiye'ye İltica Eden Alman İlim Siyaset ve Sanat Adamları; 1933-1953). (Ş. A. Bahadır, Çev.) İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.

 

 

 • Tezler için örnek;
 • Özgür, A. (2008). Pension Reform: The Turkish Case in The European Context(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). ODTÜ SBE, Ankara.

 

Kapat